Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

 

Проектите, по които работим:

 

1. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. Проект Квалификация на педагогическите специалисти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

3. Проект „Да посадим семе на дърво – да дадем живот";

4. Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта“ – „Растем бързи, здрави, силни";

5. Национална програма „Успяваме заедно“ - Проект „Приказка без край“