ІVа гр.            Учители:   Валентина Христова - ст. учител      

                                          Станимира Павлова – ст.учител

Помощник възпитател:   Бедрие Изетова