ІV гр.              Учители:   Павлина Пенева- ст. учител          

                                          Галина Селиванова- ст. учител

Помощник възпитател:  Радослава Ганева