Обновен логопедичен кабинет в ДГ "Слънце"

       Следвайки добрите образователни и терапевтични практики, в началото на учебна 2022/2023 година в ДГ " Слънце" се реновира и основно поднови оборудването на логопедичен кабинет за работа с деца на обща и допълнителна подкрепа. За целите на терапевтичната работа се закупиха нови мебели, стенни сензо-моторни панели, осигуриха се дидактични игри и материали, необходими за осъществяване на качествена и съвременна работа на децата с комуникативни нарушения. Логопедичната терапия приоритетно се осъществява с децата от подготвителните групи на детската градина, както и при тези със специални образователни потребности. Тя е напълно безплатна и се осигурява от щатен логопед в детското заведение.

     В кабинета се осъществяват и дейностите на ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности.