ІІIа гр.              Учители:  Стефка Цинова- ст. учител      

                                          Станимира Павлова – ст.учител

Помощник възпитател:   Бедрие Изетова