® Стратегия за развитие

® Държавна агенция за закрила на детето

® Превенция на насилието и агресията

® Информация за социалните услуги в общността за деца

® Основание за издаване на удостоверение за завършена ПГ

® Етичен кодекс

® Мерките за повишаване качеството на образованието

® Програма за превенция

® Форми на педагогическо взаимодействие 2022-2023 уч. година

® Годишен комплексен план 2022-2023 уч. година

® План за квалификационна дейност 2022-2023 уч. година

® График за консултиране на родители 2022-2023 уч. година

® Правилник за дейността 2022-2023 уч. година

® Учебен план 2022-2023 уч. година

® Програмна система 2022-2023 уч. година

® Дневен режим

® Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция

® Правилник за вътр. трудов ред

® Работно време

® Стратегия за развитие на ДГ Слънце

® Програма ГЗЕИО

® План за дейността на ГЗЕИО

® План за действие и финансиране

® Програма за равни възможности и приобщаване

Документи и бланки за изтегляне:

⇒  Заявление издаване на документ

⇒  Заявление отсъствие по семейни причини

⇒  Заявление за отписване на дете