Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

 

® Стратегия за развитие

® Държавна агенция за закрила на детето

® Превенция на насилието и агресията

® Информация за социалните услуги в общността за деца

® Основание за издаване на удостоверение за завършена ПГ

® Етичен кодекс

® Мерките за повишаване качеството на образованието

® Програма за превенция

® Годишен комплексен план 2021-2022 уч. год.

® График за консултиране на родители

® График за школи по интереси 2021-2022уч. год.

® Дневен режим

® Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция

® План за квалификационната дейност 2021-2022 уч. год.

® Правилник за вътр. трудов ред

® Правилник за дейността 2021- 2022 уч. год.

® Програмна система 2021- 2022 уч. год.

® Работно време

® Учебен план

® Форми на педагогическо взаимодействие

® Стратегия за развитие на ДГ Слънце

® Програма ГЗЕИО

® План за дейността на ГЗЕИО

® План за действие и финансиране

® Програма за равни възможности и приобщаване

Документи и бланки за изтегляне:

⇒  Заявление издаване на документ

⇒  Заявление отсъствие по сем причини

⇒  Заявление за отписване на дете